Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Polityka RODO

Realizacja praw dotyczących Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (zwany dalej PKWSE) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-330), przy ul. Mory 8, adres e-mail: pkwse@ien.com.pl . W sprawach ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail jak powyżej.
 2. PKWSE przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań administratora m.in. na podstawie przepisów prawa oraz stosowanych przepisów wykonawczych, realizacji umów i Kodeksu Pracy.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PKWSE przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. W związku z przetwarzaniem przez PKWSE Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest PKWSE;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody. W pozostałych przypadkach, w których PKWSE przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których PKWSE posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PKWSE Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org