PKWSE

Polski Komitet
Wielkich Sieci Elektrycznych

pl

Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych odbędzie się 29 maja 2019 r., w siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, w sali konferencyjnej „0”. Początek zebrania: godz. 11.00 w terminie pierwszym oraz godz. 11.15 w terminie drugim.

Na podstawie art. 19 ust. 2 statutu, członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Zarządzającej. Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury, pisemną zgodę kandydata oraz podpis członka zwyczajnego, zgłaszającego kandydaturę. Zgłoszenia należy przesyłać do sekretariatu PKWSE – do 25 kwietnia 2019 r. – pocztą elektroniczną na adres email: pkwse@ien.com.pl oraz pocztą na adres PKWSE: ul. Mory 8, 01-330 Warszawa.

Zobacz serwis internetowy - www.cigre.org